จำนวนโมล กับ มวลสาร

 

1. จงหาจำนวนโมลของสารที่กำหนดให้ต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

2. จงคำนวณหาจำนวนโมลและมวลของสารต่อไปนี้

 

 

 

 

 

3. โฮโดรเจนซัลไฟด์ 1 โมเลกุลประกอบด้วย H 2 อะตอม และ S 1 อะตอม ถ้ามีไฮโดรเจนซัลไฟด์ 0.4 mol จงหา

 

 

 

 

 

4. สารต่อไปนี้มีจำนวนอนุภาคเท่าใด

 

 

 

 

 

5. กรดซัลฟิวริก 9.8 g แก๊สไฮโดรเจน 2 g และแก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์ 36.5 g

สารใดมีจำนวนโมเลกุลน้อยที่สุด

 

 

6. จงคำนวณจำนวนโมลและมวลของสารประกอบชนิดหนึ่งที่มี 3.01*10ยกกำลัง 23 โมเลกุล

สารประกอบนี้ 1 โมเลกุลประกอบด้วย H 1 อะตอม N 1 อะตอม และ O 3 อะตอม

 

 

7. สารต่อไปนี้มีมวลเป็นเท่าใด

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------