มวลโมเลกุล มวล 1 โมเลกุล

คำชี้แจ้ง ให้ร่วมกันสืบค้นข้อมูลและศึกษาจากใบความรู้ / เอกสาร เพื่อตอบคำถามต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------